Używamy plików cookies

Ta strona internetowa używa plików cookies w celu zapamiętania Twoich ustawień, zbierania informacji statystycznych i zapewnienia reklam odpowiednich dla Ciebie. Te informacje są udostępniane stronom trzecim.

Dowiedz się więcej

Zgadzam się

Ogólne warunki sprzedaży i płatności

 

1.    Zastosowanie
Niniejsze warunki sprzedaży, dostawy i płatności (zwane dalej "Warunkami") mają zastosowanie do wszystkich ofert, zamówień i dostaw dostarczanych przez spółkę pod firmą JKF Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Berzynie 81 (zwaną dalej "JKF Polska") dla każdego klienta (zwanego dalej "Kupujący") (zwane dalej łącznie "Stronami"), o ile wyraźnie nie postanowiono inaczej.
JKF Polska nie może być związane warunkami stosowanymi przez Kupującego, w tym warunkami zakupu, nawet jeśli JKF Polska nie wyraża sprzeciwu wobec takich warunków.

2. Oferty
Wszystkie oferty dotyczą towarów, które są niesprzedane. Jeśli JKF Polska nie określa w ofercie terminu ważności, jej ważność wygasa po upływie 30 dni od daty jej złożenia.

3. Ceny
Wszystkie ceny są podane w polskich złotych (PLN) i nie zawierają podatku VAT, ceł, podatków, kosztów transportu oraz wszelkich innych kosztów, które są w gestii Kupującego, wynikające z klauzuli EXW (patrz niżej).
Ceny podane są w Euro (EUR), bez wyżej wymienionych kosztów dla Kupujących zlokalizowanych w krajach, które są członkami europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej (euro).

4. Warunki płatności
Warunki płatności ustalane są indywidualnie. W przypadku braku wpłaty należności, nie spowodowanej z winy JKF Polska, JKF Polska może obciążyć Kupującego odsetkami ustawowymi.
Kupujący nie jest upoważniony do przedstawienia JKF Polska ewentualnego roszczenia wzajemnego, które nie zostało potwierdzone na piśmie przez JKF Polska. Ponadto kupujący nie jest upoważniony do zatrzymania żadnej części ceny sprzedaży z powodu jakiegokolwiek roszczenia wzajemnego przeciwko JKF Polska.

5. Zachowanie praw własności
JKF Polska zachowuje prawo, ograniczone obowiązującymi normami prawnymi, do zatrzymania tytułu własności towarów sprzedanych  do momentu uregulowania całej kwoty należności powiększonej o ewentualne koszty poniesione przez JKF Polska.

6. Dostawy
W braku odmiennych ustaleń stron potwierdzonych na piśmie, między Stronami , obowiązuje dostawa EXW (Ex Works) JKF Polska z zastrzeżeniem możliwości opóźnienia.
Według reguły EXW towar uważa się za dostarczony, a zamówienia jako zrealizowane w momencie wydania towaru z magazynu JKF Polska. Wysyłka odbywa się na koszt Kupującego i na jego ryzyko. Ubezpieczenie transportowanego towaru leży po stronie Kupującego.
Warunki dostawy ustalone pomiędzy stronami należy interpretować z uwzględnieniem reguł INCOTERMS aktualnych w dniu podpisania umowy (aktualnie INCOTERMS 2010).
Data dostawy jest ustalana przez JKF Polska na możliwie najdogodniejszy termin, a jeśli termin ten nie może być dotrzymany, Kupujący będzie poinformowany o przewidywanym terminie dostawy. Przedłużenie terminu dostawy nie może stanowić podstawy dla Kupującego do anulowania zamówienia i/lub roszczenia żadnej formy odszkodowania finansowego ze strony JKF Polska.

7. Opakowanie
Opakowania mogą być zwracane jedynie na podstawie wcześniejszych ustaleń na piśmie. Zwrot opakowań odbywa się na koszt i ryzyko Kupującego. Opakowanie Kupującego będzie rozliczone po jego otrzymaniu i zatwierdzeniu.

8. Informacje o produktach i poufności
Wszystkie zdjęcia, schematy, rysunki techniczne i broszury informacyjne dostarczone przez JKF Polska przed lub po podpisaniu umowy pozostają własnością JKF Polska i na żądanie należy je zwrócić do JKF Polska. Powyższe materiały nie mogą być przekazywane innym stronom bez pisemnej zgody i nie mogą być używane w żaden inny sposób.
Kupujący zobowiązuje się do zachowania poufności dotyczącej wszystkich aspektów JKF Polska znanych Kupującemu w wyniku wymiany informacji, które Strony wymieniły w trakcie swoich kontaktów handlowych.
Naruszenie tego zobowiązania skutkuje karą umowną wypłacaną przez Kupującego na rachunek JKF Polska w wysokości 45.000,00 PLN. Kara umowna jest płatna za każde naruszenie tego przepisu, a w przypadku gdy naruszenie polega na kontynuacji poprzedniego naruszenia, kary płatne są za każdy okres 14 dni kontynuacji lub jego części. Zapłata kary umownej nie zwalnia Kupującego z powyższego zobowiązania do zachowania poufności

9. Odpowiedzialność za wady, usterki i roszczenia gwarancyjne
Kupujący po otrzymaniu towaru zobowiązany jest do niezwłocznego, gruntownego sprawdzenia zgodności towaru ze specyfikacją, w tym dokonać weryfikacji jego ilości. 
W przypadku niezgodności towaru z zamówieniem tj. ujawnieniu wad lub usterek, niezgodności dotyczących ilości i/lub zgodności ze specyfikacją zamówienia, Kupujący zobowiązany jest do złożenia bez zbędnej zwłoki JKF Polska pisemnej reklamacji, nie później niż w terminie do 14 dni od daty dostawy towaru. 
JKF Polska jest uprawnione do odrzucenia wszelkich roszczeń reklamacyjnych, powstałych podczas przeprowadzania gruntownego sprawdzenia towaru, przesłanych w terminie późniejszym niż wskazany powyżej.
JKF Polska gwarantuje ponowną dostawę / naprawę towarów, których wady wynikają z błędów materiałowych lub produkcyjnych, których nie można było wykryć podczas gruntownego sprawdzenia, dokonanego niezwłocznie po dostawie, a które to wady ujawnione zostały w terminie do 12 miesięcy od daty dostawy. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie poinformować na piśmie JKF Polska o wykrytych wadach.
Towary wadliwe lub niedobory w towarach zostaną naprawione lub wymienione w terminie wyznaczonym przez JKF Polska. Modyfikacje / ingerencje w towary bez pisemnej zgody JKF Polska zwalniają JKF Polska z wszelkich zobowiązań.  
Ponowna dostawa / naprawa towaru dostarczona będzie na warunkach zawartych w punkcie 6 ogólnych warunków sprzedaży. 
Obowiązek JKF Polska do naprawienia szkody lub ponownej dostawy towaru nie ma zastosowania do całości lub części zamówienia zrealizowanego na więcej niż 1 rok od daty dostawy do Kupującego.
Po przejściu odpowiedzialność za zamówienie na Kupującego, JKF Polska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wady, powyżej limitów zobowiązań określonych w tym przepisie.

10. Siła wyższa
JKF Polska nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązań umownych powstałych na skutek siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się w szczególności:
spory zbiorowe, strajki, lokaut lub jakiekolwiek inne okoliczności pozostające poza kontrolą stron, takie jak pożar, wojna, mobilizacja wojskowa, akty sabotażu, konfiskaty, ograniczeń walutowych, zakaz importu, zakaz eksportu, zamieszki, niepokoje, ogólne niedobory towarów, braki w dostawach od poddostawców lub opóźnienia dostaw w wyniku któregokolwiek z wyżej wymienionych czynników.
Jeżeli dostawa jest opóźniona poprzez jeden lub więcej wymienionych okoliczności, termin dostawy zostanie odpowiednio przesunięty. Jeżeli dostawa jest uniemożliwiona przez okres dłuższy niż 12 tygodni, JKF Polska ma prawo odstąpić od umowę bez ponoszenia konsekwencji.

11. Zwroty
Towary sprzedane mogą być zwrócone jedynie po uzyskaniu uprzedniej zgody zawartej na piśmie i po powołaniu się na odpowiedni numer zamówienia. Zwrot odbywa się na koszt i ryzyko Kupującego i musi zawierać odniesienie do faktury wystawionej przez JKF Polska oraz daty dostawy.
Zwrot kwoty należnej za zwrócone towary, zwykle pomniejszonej do 85% wartości z faktury, nastąpi po wcześniejszym sprawdzeniu stanu faktycznego przez JKF Polska (jeśli nie poczyniono żadnych innych ustaleń na piśmie) i odliczeniu ewentualnych kosztów związanych ze sprawdzeniem stanu czy naprawą towarów. Zwrot kwoty nie obowiązuje w przypadku towarów wykonanych na specjalne zamówienie.
W przypadku obciążenia JKF Polska za transport zwracanych towarów, JKF Polska ma prawo zażądać od Kupującego zwrotu kosztów transportu.

12. Odpowiedzialność za produkt
JKF Polska nie odpowiada za uszkodzenie własności Kupującego gdy towar znajduje się w posiadaniu Kupującego. JKF Polska nie odpowiada również za uszkodzenia produktów wytwarzanych przez Kupującego lub produktów, których stanowią ich część. JKF Polska nie ponosi odpowiedzialności za straty finansowe i inne niebezpośrednie straty poniesione przez kupującego.
W takim samym stopniu, w jakim JKF Polska może odpowiadać wobec osób trzecich za szkodę na produkcie, kupujący jest zobowiązany do wynagrodzenia JKF Polska w stopniu w jakim odpowiedzialność JKF Polska jest ograniczona poprzez niniejsze ustalenie.
Powyższe ograniczenia nie mają zastosowania w przypadku rażącego zaniedbania przez JKF Polska.
Jeśli osoba trzecia kieruje roszczenie odnoszące się do kwestii uregulowanych w niniejszym punkcie przeciwko jednej ze stron, strona ta zobowiązana jest niezwłocznie poinformować o tym drugą stronę. Kupujący jest zobowiązany zezwolić na prowadzenie przeciwko niemu sprawy w tym samym sądzie, w którym zawisła sprawa przeciwko JKF Polska o naprawienie szkody, która - wedle twierdzeń domagającego się odszkodowania - powstała w wyniku nieprawidłowościach w dostawie dokonanej przez JKF Polska

13. Nieważność
W przypadku gdy którykolwiek z Warunków mógłby zostać uznany za niezgodny z prawem lub nie możliwy do zastosowania, ważność pozostałych nie może zostać podważona.
 
14. Stosowane akty prawne
W kwestiach nieuregulowanych w umowie lub w ogólnych warunki sprzedaży, dostaw i płatności zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

15. Właściwość miejscowa Sądu
Wszelkie spory wynikające z umów, do których zastosowanie mają niniejsze ogólne warunki sprzedaży, dostawy i płatności rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo według siedziby JKF Polska.